Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram lyrics, This stotra is a devotional hymn addressed to the supreme deity, revering their omniscience, omnipotence, and incomprehensible nature. It begins by acknowledging the deity as the ultimate source of light and wisdom, beyond the grasp of ordinary beings and even gods. The stotra emphasizes the difficulty in describing the divine form, as it encompasses the entire universe and transcends human understanding.

Transform Your Weight Loss Journey with Puravive Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram lyrics in English and Hindi with Meaning

Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram lyrics in Hindi

ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनुत्तमः।

परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः॥१॥

न समर्थाः सुरास्स्तोतुं यमनन्यभवं विभुम्।

स्वरूपवर्णनं तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥२॥

यस्याखिलमहीव्योमजलाग्निपवनात्मकम्।

ब्रह्माण्डमल्पकाल्पांशः स्तोष्यामस्तं कथं वयम् ॥३॥

यतन्तो न विदुर्नित्यं यत्स्वरूपं हि योगिनः।

परमार्थमणोरल्पं स्थूलात्स्थूलं नताः स्म तम् ॥४॥

न यस्य जन्मने धाता यस्य चान्ताय नान्तकः।

स्थितिकर्ता न चाऽन्योस्ति यस्य तस्मै नमस्सदा ॥५॥

कोपः स्वल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते।

कारणं कालियस्यास्य दमने श्रूयतां वचः ॥६॥

स्त्रियोऽनुकम्प्यास्साधूनां मूढा दीनाश्च जन्तवः।

यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वर ॥७॥

समस्तजगदाधारो भवानल्पबलः फणी।

त्वत्पादपीडितो जह्यान्मुहूर्त्तार्धेन जीवितम् ॥८॥

क्व पन्नगोऽल्पवीर्योऽयं क्व भवान्भुवनाश्रयः।

प्रीतिद्वेषौ समोत्कृष्टगोचरौ भवतोऽव्यय ॥९॥

ततः कुरु जगत्स्वामिन्प्रसादमवसीदतः।

प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम्॥१०॥

भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज।

प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षां प्रयच्छ नः॥११॥

वेदान्तवेद्य देवेश दुष्टदैत्यनिबर्हण।

प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रदीयताम्॥१२॥

Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram lyrics in English

Gyaatosi Devdevesh sarvagya tva manuttam.

Param jyotir achintyam yat tad anshah Parmeshwar. 1

Na samarthah suraah stotum yamananyabhavam vibhum.

Svaroopa varnanam tasya katham yoshit karishyati. 2

Yasya akhil mahi vyoma jal agni pavan aatmakam.

Brahmaandam alp kalp anshah stoshyaam tam katham vayam. 3

Yatanto na vidur nityam yat svaroopam hi yoginah.

Paramarth manoralpam sthoolat sthoolam nataah sma tam. 4

Na yasya janmane dhaata yasya cha antay na antakah.

Sthitikarta na cha anyosti yasya tasmai namah sada. 5

Kopah svalpo’pi te naasti sthitipalanamev te.

Kaaranam Kaaliyasyaasya damane shruyatam vachah. 6

Striyo anukampyaah saadhunam moodha deenashcha jantavah.

Yatastato’sya deenasy kshamyatam kshamatam var. 7

Samast jagadadharo bhavaan alpa balah phani.

Tvat pad pidito jahyan muhoort ardhen jeevitam. 8

Kva pannag alpa veeryo’ayam kva bhavaan bhuvan ashrayah.

Preeti dveshau samotkrashta gocharau bhavato avyayah. 9

Tatah kuru jagatswaamin prasaadam avaseedatah.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha pradeeyataam. 10

Bhuvanesh jagannaath maha purush poorvaj.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha prayachch na. 11

Vedaantavedya Devesh dushta daitya nibarhan.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha pradeeyataam. 12

Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram lyrics Meaning

Gyaatosi Devdevesh sarvagya tva manuttam.
Tum sabko jaane waale ho, Devdevesh (Devon ke Dev), tum sarvagya aur sabse uttam ho.

Param jyotir achintyam yat tad anshah Parmeshwar.
Jo param jyoti hai, jo sochna mushkil hai, wo Parmeshwar ka ansh hai.

Na samarthah suraah stotum yamananyabhavam vibhum.
Devta bhi us ananya bhav wale vibhu ka stuti karne mein asamarth hain.

Svaroopa varnanam tasya katham yoshit karishyati.
Uske svaroop ka varnan ek stri kaise kar sakti hai?

Yasya akhil mahi vyoma jal agni pavan aatmakam.
Jiska ye sara prithvi, akash, jal, agni aur vayu swaroop hai.

Brahmaandam alp kalp anshah stoshyaam tam katham vayam.
Jiska brahmaand bhi ek chhota ansh hai, hum uski kaise stuti kar sakte hain?

Yatanto na vidur nityam yat svaroopam hi yoginah.
Jis svaroop ko yogi log bhi lagatar prayatna karte hue nahin jaan pate.

Paramarth manoralpam sthoolat sthoolam nataah sma tam.
Jo paramarth me alpa hai par sthool me sthool hai, hum usko naman karte hain.

Na yasya janmane dhaata yasya cha antay na antakah.
Jiska na janm hai aur na ant hai, uska sthitikarta bhi koi aur nahin hai.

Sthitikarta na cha anyosti yasya tasmai namah sada.
Us sthitikarta ko hamesha naman hai.

Kopah svalpo’pi te naasti sthitipalanamev te.
Tumhara kop bahut thoda hai, tum to sthiti aur palan hi karte ho.

Kaaranam Kaaliyasyaasya damane shruyatam vachah.
Kaliya ke daman ka karan suna jaye.

Striyo anukampyaah saadhunam moodha deenashcha jantavah.
Striyan, sadhu, murkh aur deen prani anukampa ke patra hain.

Yatastato’sya deenasy kshamyatam kshamatam var.
Isliye is deen prani ko kshama kiya jaye, kshama ke sresth.

Samast jagadadharo bhavaan alpa balah phani.
Samast jagat ke aadhaar, yeh alpa bal wala saamp hai.

Tvat pad pidito jahyan muhoort ardhen jeevitam.
Tumhare pad se pidit yeh saamp aadhe muhoort me apna jeevan tyag dega.

Kva pannag alpa veeryo’ayam kva bhavaan bhuvan ashrayah.
Yeh alpa veerya wala pannag aur tum, jo bhuvan ke ashraya ho, kaha se saman hai?

Preeti dveshau samotkrashta gocharau bhavato avyayah.
Tumhare preeti aur dvesh dono hi utkrisht aur sam hai.

Tatah kuru jagatswaamin prasaadam avaseedatah.
Isliye, hey jagatswami, kripa karo jo gire hue hain.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha pradeeyataam.
Yeh naag apne praan tyag raha hai, isko jeene ki bhiksha di jaye.

Bhuvanesh jagannaath maha purush poorvaj.
Hey Bhuvanesh, jagannaath, maha purush aur poorvaj.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha prayachch na.
Yeh naag apne praan tyag raha hai, isko jeene ki bhiksha do.

Vedaantavedya Devesh dushta daitya nibarhan.
Vedant se jine waale, Devesh, dushta daityo ka nibarhan karne waale.

Praanaan tyajati naagoyam bhartubhiksha pradeeyataam.
Yeh naag apne praan tyag raha hai, isko jeene ki bhiksha di jaye.