Markandeya Maha Mrityunjaya Stotram Lyrics, The “Markandeya Mritunjaya Stotra” is a sacred hymn written by the sage Markandeya. Dedicated to Lord Shiva, the stotra praises the divine qualities of the deity using rhythmic verses. It emphasizes Shiva’s eternal nature, his role as the liberator from the cycle of life and death, and his benevolent and compassionate aspects.

महामृत्युंजय स्तोत्र (Markandeya maha mrityunjaya stotram lyrics in hindi)

ऊँ अस्य श्रीसदाशिवस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषि: अनुष्टुप् छन्द:

श्रीसदाशिवो देवता गौरी शक्ति: मम समस्तमृत्युशान्त्यर्थे जपे विनियोग:

स्तोत्र 

रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्रृंगनिकेतनं शिण्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्।

क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ।।

पंचपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजव्दयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्।

भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ।।

मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पंकजनासनपद्मलोचनपूजिताड़् घ्रिसरोरुहम्।

देवसिद्धतरंगिणीकरसिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ।।

कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरककुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्।

अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।।

यक्षराजसखं भगक्षिहरं भुजंगविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्।

क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।।

भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्।

भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसंघनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।।

भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्।

भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।।

विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमथ प्रपंचमशेषलोकनिवासिनम्।

क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:।।

रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

नीलकण्ठं विरुपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधारं हरम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति ।।

Markandeya maha mrityunjaya stotram lyrics in english

Om asya śrīsadāśīvastōtramantamantrasya mārkaṇḍēya rishi anuStup chandaḥ:

śrīsadāśivō dēvatā gaurī śaktiḥ mama samastamṛtyuśāntyarthe japē viniyōga:

stōtra

ratnasānuśarāsanaṁ rajatādriśrṅganikētanaṁ śiṇjinīkṛtapannagēśvaramacyutānalasāyakam।

kṣipradagdhapuratrayaṁ tridaśālayairabhivanditaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

paṅcapādapuṣpagandhipadāmbujavadyaśōbhitaṁ bhālalōcanajātapāvakadagdhamanmathavigraham।

bhasmadigdhakalēvaraṁ bhavanāśinaṁ bhavamavyayaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

mattavāraṇamukhyacarmakṛtōttarīyamanōharaṁ paṅkajanāsanapadmalōcanapūjitāḍḍhigrōruham।

dēvasiddhataraṁgiṇīkarasiktacītajatādharaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

kuṇḍalīkṛtakuṇḍalīśvarakakuṇḍalaṁ vṛṣavāhanaṁ nāradādimunīśvarastutavaibhavaṁ bhuvanēśvaram।

andhakāntakamāśritāmarapādapam śamanāntakaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

yakṣarājasakhaṁ bhagakṣiharaṁ bhujan̄gavibhūṣaṇaṁ śailarājasutāpariṣkṛtacāruvāmakalēvaram।

kṣvēḍanīlagalaṁ paraśvadhadhāriṇaṁ mṛgadhāriṇaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

bhēṣajaṁ bhavarōgiṇāmakhiḷāpadāmapahāriṇaṁ dakṣayajñavināśinaṁ trigunātmakaṁ trivilōcanam।

bhuktimumuktiphalapradaṁ nikhilāghasaṅghanibarhaṇaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

bhaktavatsalamarcataṁ nidhimakṣayaṁ haridambaraṁ sarvabhūtapatiṁ parātparamapramēyamanūpamam।

bhūmivārinabhōhutāśanasōmapālitasvākr̥tiṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

viśvasṛṣṭividhāyinaṁ punarēva pālanatatparam sanharantamatha prapañcamasēṣalōkanivāsinam।

krīḍayantamaharniśaṁ gaṇanāthayūthasamāvṛtaṁ candraśēkharamāśrayē mama kiṁ kariṣyati vai yama:।।

rudraṁ paśupatiṁ sthāṇuṁ nīlakaṇṭhamumāpatim।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

kālakaṇṭhaṁ kalāmūrtiṁ kālāgniṁ kālanāśanam।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

nīlakaṇṭhaṁ virupākṣaṁ nirmalaṁ nirupadravam।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

vāmadevaṁ mahādēvaṁ lōkanāthaṁ jagadgurum।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

dēvadēvaṁ jagannāthaṁ dēvēśamṛṣabhadhvajam।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

anantamavyayaṁ śāntamakṣamālādhāraṁ haram।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

ānandaṁ paramaṁ nityaṁ kaivalyapadakāraṇam।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।

svargāpavargadātāraṁ sṛṣṭisthityantakāriṇam।

namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mṛtyuḥ kariṣyati ।।